Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında BKK Yayımlanmıştır

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında BKK Yayımlanmıştır
 
11.05.2017 tarih 30063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest bölgelerde Türk Lirası ile ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere  Serbest Bölgeler Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği Bölgedeki her türlü ödeme dövizle yapılmaktadır. Ayrıca maddede BakanlarKurulunun ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamındaki ödemelerin sadece döviz ile yapma zorunluluğu
kaldırılmıştır. Ticari  faaliyetlerde döviz dışında TL ile de ödeme yapılabilmesi imkanı sağlanmış, bunun dışındaki tüm ödemelerin de TL olacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir.

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar
Madde 1-(1)Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile yapılabilir.
(2)Serbest Bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır.
Madde 2- (1)Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir.
(2)Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde belirlenir.
Madde 3-(1)Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenir.
Madde 4-16.08.1995 tarihli ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla yapılabilecek ödemelere dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanlığı yürütür.
 
 
Saygılarımızla