Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun İle Vade Tarihi 31 Mart 2017 olan Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırılmıştır

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun İle Vade Tarihi 31 Mart 2017 olan Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırılmıştır 
 
 
27 Mayıs 2017 tarih ve 30078  sayılı Resmi Gazete ’de 7020 sayılı ‘’ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ’’  yayımlanmıştır. Kanun'da, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yanında, muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümlere de yer verilmiştir.
 
Kanun ile bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin olarak kesinleşmiş olup  son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve  27 Mayıs 2017  itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların  yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmiştir.
 
Kanun, sadece kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler içermekte olup 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergiler veyahut beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri gibi feri alacakları kapsamaktadır.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili düzenlemeler yer almamaktadır. Ayrıca 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre  27 Mayıs 2017  tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yeni düzenleme hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, Kanun Kapsamında yapılandırılabilecek kamu alacakları özetle şu şekildedir:

1.) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamına giren;
a) 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç)
b) 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç)
c) 31 Mart 2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
2.) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ("6183 sayılı Kanun") kapsamında takip edilen asıl ve fer'i alacaklar,
3.) 31 Mart 2017 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
4.) Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi

Yapılandırma koşulları 6736 sayılı Kanun ile paralel olarak düzenlenmiş olup, Kanun kapsamındaki yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin, vergi asıllarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Bu halde, asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve vergi asıllarına bağlı gecikme faizi/zamları silinecek olup bunların yerine vergi aslı üzerinden Kanunun yayımı tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile ödenmesi gerekecektir.

Vergi asılları ve buna bağlı cezaların yanında vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük/özel usulsüzlük cezalarının yapılandırılmasında 31 Mayıs 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan bir ceza söz konusu ise yapılandırma ile bu cezaların %50'si ödenecek, kalan kısımdan ise vazgeçilmiş olacaktır. Ancak, bu tutara ilişkin gecikme zammı yerine Kanunu yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın da ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca  6736 sayılı Kanunda olduğu gibi , 7020 sayılı Kanun'da da peşin veya taksitli ödeme imkanları tanınmış olup peşin ödeme halinde hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının yarısı oranında ayrıca bir indirim uygulanması mümkündür.

Söz konusu Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla