Kuruluşta, Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
Kuruluşta, Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
 
21 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 493 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’yle; VUK gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, bu işlemlerle ilgili olarak ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
 
10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7099 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Tasdik Makamı’’ başlıklı 223 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, anonim ve limited şirketler ile kooperatifler  tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi şeklinde bir değişiklik yapılmış ve noterler tarafından yapılan tasdik uygulamadan kaldırılmıştır.  
 
Bu defa yayımlana söz konusu Tebliğ ile de yukarıdaki hüküm kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak olan tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, bu işlemlerle ilgili olarak ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
 
Tebliğ de Ticaret sicili müdürlüklerince Vergi Usul Kanunu bakımından tasdik edilmesi zorunlu olan defterler şu şekilde belirlenmiştir
 
213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
 
Söz konusu şirketlerce tasdik ettirilerek kullanılma zorunluluğu, gerek 213 sayılı Kanunda doğrudan sayılan defterler (yevmiye defteri gibi) gerekse de 213 sayılı Kanunda yer alan yetki doğrultusunda tasdik mecburiyeti getirilen defterler açısından (anonim şirketlerin damga vergisi defteri gibi) defter tasdik işlemi bu şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce yapılacaktır.
 
Tasdiki zorunlu olan ancak kullanılması şarta bağlı nitelikte bulunan defterlerin (limited şirketler ve kooperatifler açısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek olanlar için imalat defteri gibi) söz konusu şirketlerce işe başlanılan ilk hesap döneminde kullanılmasının öngörülmesi halinde de tasdik işlemleri kuruluş aşamasında ilgili müdürlüklerce yapılacaktır.
 
Ayrıca ticaret sicili müdürlüklerine, tasdik etmek zorunda oldukları defterlerin tasdik işlemlerine ilişkin bilgileri, elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderme zorunluluğu getirilmiş olup konuya ilişkin usul ve esasların yer aldığı tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla