İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği VUK Tebliği Yayımlanmıştır


İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği VUK Tebliği Yayımlanmıştır
 
28 Şubat 2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete ’de interaktif vergi dairesi uygulamalarına  ilişkin 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
 
İnteraktif Vergi Dairesi (Sistem): Başkanlığın görev tanımları içerisinde yer alan hizmetlerin sunulması veya kişilerin vergisel ödevlerini yerine getirmesi amacıyla şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle erişim sağlanan internet adresi (https://ivd.gib.gov.tr)  ve mobil uygulamalar üzerinde oluşturulan elektronik ortamı, ifade etmektedir.
 
İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler
 
İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
b) e–Devlet şifresi bulunan,
c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen, kişiler yararlanabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler
 
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;
Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
 
 • Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
 • Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
 • Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,
 • Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,
 •  Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,
 • Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,
 • Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,
 • Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.
İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler
 
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınan işlemler aşağıda yer almaktadır.
 
 • e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
 • Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
 • Uzlaşma talebinde bulunulması,
 • Mükellefiyet durum yazısı alınması,
 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
 • Özelge talep edilmesi,
 • İşe başlama bildiriminde bulunulması,
 • Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
 • İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
 • İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
 • İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
 • 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,
 • Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
 • Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.
Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.
 
İnteraktif Vergi Dairesi şifresi edinilmesi ve diğer hususların yer aldığı tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız
 
 
Saygılarımızla