Yurt Dışında Bulunan Yada Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Yurt Dışında Bulunan Yada Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
 
3 Mart 2017 tarih 29996 sayılı Resmi Gazetede Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın tarafından ; yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlamak üzere 2017/3 sayılı ‘’Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ ‘’ yayımlanmıştır.
 
Tebliğe göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca aranacak şartlar şu şekilde belirlenmiştir.
 
a) 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,

b) Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belgenin başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt,

c) Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,

ç) İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması,

d) Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair belge,

e) Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması,

f) Bağlama kütüğüne kayıt için teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm değerlerinin esas alınması.
 
Ayrıca bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki/malikleri sorumlu olacaktır.
 
Gerekli şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti  gemisi malikinin veya maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca  kayıt veya tescili, önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına  yapılacak. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti  gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük  idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip 60 gün içinde  tamamlanacaktır.
 
Öte yandan "Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel  Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ"  yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla