Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı %13,57 Olarak Açıklanmıştır

Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı %13,57 Olarak Açıklanmıştır
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 15 Şubat 2017 tarihli ve 43 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2016 hesap dönemine ilişkin olarak nakit sermaye artırımında indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan % 13,57 oranının dikkate alınacağı duyurulmuştur.
 
Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 43
Konusu : Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı
Tarihi    : 15/02/2017
Sayısı : KVK-43/2017-1
İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10
İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesi nin birinci fıkrasının (ı) bendinde ; sermaye şirketleri nin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline  tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca  açılan  TL cinsinden  ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, il gili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

04/03/2016tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar  Vergisi Genel Tebliğine eklenen  "10.6. Sermaye artırımında indirim" başlıklı bölümde,  indirim  uygulamasında  TCMB tarafından ind irimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları "ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranı dikkate alınacaktır.
 

Saygılarımızla