İnşaat Sektöründeki Damga Vergisi ve Tapu Harçlarına İlişkin Değişiklikler Yapıldı

İnşaat Sektöründeki Damga Vergisi ve Tapu Harçlarına İlişkin Değişiklikler Yapıldı
 
15 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde uygulanan damga vergisi oranlarında ve  bazı tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranında değişiklik yapılmıştır.
 
İnşaat sektörüne ilişkin sözleşmelerde damga vergi oranlarının sıfıra indirilmesi;
 
6824 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:" başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentler eklenmiş olup, bu defa yayımlanan BKK ile söz konusu bentler için uygulanacak damga vergisi oranı ‘’0’’ sıfıra indirilmiştir.
 
Söz konusu bentler aşağıdaki gibidir.
 
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

 
Bazı konut ve işyerlerinin devir ve iktisabında tapu harcı oranı indirimi
 
Söz konusu BKK ile 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.
 
Bahsi geçen 20/a fıkrası aşağıdaki gibidir.
 
20/a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında ‘’gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden’’ az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı..

Buna göre, bentte belirtilen işlemlerden konut ve işyerlerine (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) ilişkin olarak  bu oran “binde 15” olarak uygulanacaktır.

Bakanlar kurulu kararının tamamına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Lütfen Tıklayınız
 
 
Saygılarımızla