6663 Sayılı Kanun İle GVK, Harçlar Kanunu, KDV Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
 
6663 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 20. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu madde ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimciler için kazanç istisnası getirilmektedir.
Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
 
Kanunun 2.maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançlarının 8.000 liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.
 
Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
 
6663 sayılı Kanunun 4.maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesine eklenen (h) bendi ile öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler
 
6663 sayılı Kanunun 13. maddesi ile KDV Kanunu’nun 13. maddesine yeni bir bent eklenmiştir. Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

10 Şubat 2016 yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV hesaplanmayacaktır.
 
Kanun'un ilgili maddesi şu şekildedir;

MADDE 13-25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,"

Kanunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz