(Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğu Başlangıç Tarihi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelenmiştir


(Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğu Başlangıç Tarihi 1  Ocak 2019 Tarihine Ertelenmiştir
 
31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)”  ile Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğu Başlangıç Tarihi 1/1/2019 olarak değiştirilmiştir.
 
Bilindiği üzere 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin (489 ve 498 Sıra No.lu Genel Tebliğlerle güncellenen hali); 4 üncü ve 5 maddelerinde ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlar ile perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirilmesine ilişkin esaslar yer almaktadır.
 
 
Bu defa yayımlanan 502 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri bildirime başlama tarihi ile Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme süresi 1 Ekim 2018’den 1 Ocak 2019’a ertelenmiştir.
 
Söz konusu tebliğ metni aşağıdaki gibidir.
 
 
Resmi Gazete No: 30581
Resmi Gazete Tarihi: 31/10/2018

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Saygılarımızla