Diğer Süreler

Vergi kanunlarında yukarıda açıklanan yargısal ve idari sürelere ilave olarak bu süreler kapsamına girmeyen başka sürelere de yer verilmiştir. Bunlar;

E.3.A) İŞE BAŞLAMA SÜRESİ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 168.maddesine göre vergi mükellefiyeti tesisini gerektirecek bir işe başlanması durumunda, Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.

E.3.B) İŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞİ BIRAKMA BİLDİRİM SÜRELERİ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 168.maddesine göre şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.

Bina ve arazi değişikliklerinde bildirme; yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlandığı ve diğer değişikliklerde (müstesnalığın sukutu dahil) tadili gerektiren halin vuku tarihinden başlayarak 2 aydır.

E.3.C) BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Türk Vergi Sisteminde genel olarak tüm modern vergi sistemlerinde olduğu gibi “beyan esası” kabul edilmiştir. Beyan esasının temelinde vatandaşın beyanına güvenilmesi, riayet edilmesi anlayışı yatar. 

Bu nedenlerle ülkemizde Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi vergilerde beyan esası kabul edilmiştir. Bu vergilerde beyannamelerin mükellefler ya da kanuni temsilcileri tarafından verilme ve ödenme süreleri kendi özel kanunlarında belirtilmiştir.

04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’un 10.maddesi ile bazı Vergi Kanunları’nın ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerle, beyanname verme süreleri 04/04/2007 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe uğramıştır. Ancak bu Kanunla, sadece beyanname sürelerinde değişiklik yapılmış, ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu değişikliklere göre örneğin Gelir Vergisi (basit usulde vergilendirilenler hariç), 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. maddesine göre bir önceki yılın vergisi izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilmelidir.

Ödeme ise, Mart ve Temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.

Kurumlar Vergisi’nin beyanname verme ve ödeme süreleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile belirlenmiş olup, 04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14/3.maddesine göre, Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Ödemesi ise, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 21.maddesi hükmüne göre beyannamenin verildiği ayın (Nisan ayı) sonuna kadar ödenecektir.

Yorum girebilirsiniz

 Security code