Çalışan Sayısı 10 ile 50 Arasında Olan İşyerlerinin 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu BES’ e Geçmesi Zorunluluğu Hakkında DuyuruÇalışan Sayısı 10 ile 50 Arasında Olan İşyerlerinin 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu BES’ e Geçmesi Zorunluluğu Hakkında Duyuru

a)
Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100'den az olan işyerlerinde;
01.01.2018 tarihinden itibaren,
b) Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50'den az olan işyerlerinde;
01.07.2018 tarihinden itibaren,
c) 2019 yılında bireysel emeklilik sistemi kapsamına girecek olan işyerleri:
Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10'dan az olan işyerlerinde :
01.01.2019 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.

I. Bireysel emeklilik kapsamına zorunlu olarak dahil olanlar.

Türk vatandaşı olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Sigortalı) ve (c) (Emekli sandığı iştirakçileri) bendleri kapsamına tabi olarak çalışanlardan;
a) İşveren yönetmelik kapsamına alınma tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış kişileri,
b) İşverenin kapsama alınmasından sonra bu işverene bağlı olarak işe başlayan ve işe başlama tarihinde 45 yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışılanları istihdam eden işverenleri kapsar.
Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 5'nci maddesinin (g) fıkrası kapsamında yer alan ve ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere götürülen Türk işçileri otomatik sistemi kapsamında bulunmamaktadırlar.

II. Çalışan katkı payının hesaplanması ve emeklilik şirketine aktarılması.

Yönetmelik kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın %3'ü oranında çalışan katkı payı hesaplanır. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı hesaplamada nazari dikkate alınmayacaktır.
Çalışanların almakta oldukları aylık ücretinden (SGK' na yapılan bildirim üzerinden) %3 oranında her ay zorunlu olarak kesilecek olan çalışan katkı payı tutarı işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalayacağı ilgili bireysel emeklilik şirketine aktarılacaktır.

III. Çalışan işçi bu sistemden (BES) cayma hakkı bulunmaktadır.

Yapılan bu düzenleme çerçevesinde kapsama giren işverenler bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile anlaşıp 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını bir emeklilik sistemine dahil etmekle yükümlüdür. Ancak işçiler işverenleri tarafından emeklilik planına dahil olduğunun kendilerine bildirildiği tarihi takip eden İki ay içinde emeklilik sistemine dahil olmamayı isteyerek cayma hakkını kullanma özgürlüğüne sahiptirler. İşçinin "CAYMA" hakkını kullanma durumunda o tarihe kadar fona ödenen katkı payları varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle birlikte On iş günü içinde işçiye iade edilecektir. Ayrıca cayma hakkını kullanmayan işçi bazı durumlarda katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
 
IV. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik şartları ve Devlet katkısı.

İşverenleri tarafından bu kapsamda otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahi edilen çalışanların emekli olmaya hak kazanmaları için sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak %25 oranında Devlet katkısı teşviki verilecektir.

Cayma süresi sonrasında sisteme devam etmeye karar veren çalışanlara 4632 sayılı Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi Kanununa göre 1.000.TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikime en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında kalmayı tercih eden çalışana birikiminin %5'i oranında Devlet katkısı teşviği verilecektir.

V. BES ile ilgili işverenin yükümlüğü ve sorumlulukları.

1- İşverenler öncelikle otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müşteşarlığı Tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır.
Buna göre işverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi de gerekir zira bu husus çok önemlidir.

2- Çalışanlar tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması işveren katkı payının zamanında emeklilik şirketine aktarılması zorunlu olup ancak işveren katkı payını emeklilik şirketine zamanında aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybın tamamını telafi etmek zorundadır.

3- Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı tarafından her bir ihlal için ayrı ayrı 100.-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Başbakanlık hazine müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş olan emeklilik şirketlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla