Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Yeniden BelirlendiBağımsız Denetime Tabi Şirketler Yeniden Belirlendi

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi” ne dair karar yayınlanarak, “Bağımsız Denetime Tabi” olacak şirketler yeniden belirlendi. Bağımsız Denetim; ülkemizde uzun yıllardır var olmasına karşın, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrı bir boyut kazanarak uygulanmaya başlanılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olmanın ilk kriterleri,

23.01.2013 tarihli Resmî Gazete' de yayınlanan kararname ile belirlenmiş olup, daha sonra sırasıyla,
12.03.2014 tarihli Resmî Gazete' de, 
01.02.2105 tarihli Resmî Gazete' de,
19.03.2016 tarihli Resmî Gazete' de,
yayımlanan kararlar ile bağımsız denetime tabi şirketlerin sahip olması gereken kriterler güncellenmiş ve bağımsız denetimin tabana yayılması için hadler aşağıya çekilmiştir.

Düzenli olarak her yıl aşağıya çekilen hadler 2017 yılında değiştirilmemiş sabit tutulmuştur. Gelinen bu noktada, yayımlanan karar ile “19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı“ yürürlükten kaldırılmış olup, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı TTK 398. maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasları yeniden belirtilmiştir. 

Anılan karar ile bağımsız denetim;

1. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketler.
2. Belirlenen üç kriterden az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler olmak üzere iki başlık altında toplanılmıştır.

1) Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 50 ve üstü,

2) Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler;

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü,

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; ( Genel Ölçütler;)

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü, olarak belirlenmiştir. (Tam Liste için ek-1 bakınız.)

Anılan karar ile 2017 yılında belirlenen taslak kriterlerden aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı aynen kabul edilmişken, taslakta 150 kişi olan çalışan sayısı 175 kişi ye çıkarılmıştır. Kararın yayınlanma tarihi 26.05.2018 olmasına rağmen, geçerlilik tarihi 01.01.2018 olarak belirlenmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile 6 bin 500 - 7 bin şirketin daha bağımsız denetim kriterlerine tabi olarak, bağımsız denetim sistemine dahil olacağı düşünülmektedir. Yani bağımsız denetim bu düzenleme ile biraz daha tabana yayılma amaçlanmıştır.

 Ayrıca Kamu Gözetim Kurumunun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı Kararına ekli listedeki şirketler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına) göre Rapor üretirken Listede yer almayan şirketler isteğe bağlı olarak TFRS’ ye göre veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) Kapsamında  Finansal Raporlarını ve Denetimini yaptırabileceklerdi.

Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT kapsamında raporlama yapan tüm şirketler 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ ye göre yapması gerekecektir.

BOBİ FRS içerisinde yer alan Büyük işletme kriteri ayrıca belirlenmiş olup, BOBİ FRS. nin Büyük İşletmelere ait işlemlerinde uygulanacaktır.

Büyük İşletme Ölçütleri;

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü,

(I) SAYILI LİSTE

(Tümü Bağımsız Denetime Tabidir.)
1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

Yatırım kuruluşları, Kolektif yatırım kuruluşları, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları, Varlık kiralama şirketleri, Merkezi takas kuruluşları, Merkezi saklama kuruluşları, Veri depolama kuruluşları, Derecelendirme kuruluşları, Değerleme kuruluşları, Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler ile bir Borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte halka arz etmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler,

2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;
Bankalar, Derecelendirme kuruluşları, Finansal holding şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Finansman şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu I hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile  11.8.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket şeklinde kurulan şirketler.

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;
Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı, Uydu televizyonu yayın lisansı ve Birden fazla ile yönelik kablolu televizyon yayın lisansı,

 (II) SAYILI LİSTE

(Belirlenen Kriterlere göre Bağımsız Denetime Tabidir)
Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler;

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü,

1) Sermayesinin en az % 25′i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

3) Çağrı Merkezleri hariç olmak üzere, 15.12.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9.5.2013 tarihli ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Lisans, Sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi faaliyet gösteren şirketler,

5) I Sayılı Liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;
a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) (iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,
b) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50′si belediyelere ait olan şirketler,
 
Konu ile ilgili olarak 7143 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri numaralı Genel Tebliğin Matrah Artırımı kısmına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla