KDV İade Alacağının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Vergi İnceleme Raporuna veya Teminat Karşılığı Mahsup İmkanı Getirilmiştir

KDV İade Alacağının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Vergi İnceleme Raporuna veya Teminat Karşılığı Mahsup İmkanı Getirilmiştir

21 Haziran 2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile  KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup imkanı getirilmiştir.

İade hakkı tanınan  işlemlerden kaynaklanan KDV İade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi sadece Vergi İnceleme Raporuna istinaden yerine getirilecektir.İade tutarı kadar (İTUS sertifikası sahibi dahil) teminat verilmesi halinde mahsuben iade yapılacak ve  teminat Vergi İncelemeasi sonucu göre çözülecektir. 
 
Söz konusu Tebliğlere aşağıda yer verilmiştir.
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 13)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki (VI/Ç) bölümü eklenmiştir.

Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER
1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi
KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 


Saygılarımızla