6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa İlişkin Bilgilendirme

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
 
6331 Sayılı kanuna göre, 10 kişiden az çalışanı (1-9 kişi) olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla tüm iş güvenliği konularında yükümlülük altına girmektedirler.
Yasa ile işyerlerine gelen uygulamalar:
 
6331 sayılı yeni İş Güvenliği Yasası'na göre tüm işyerlerinin yaptırması zorunlu çalışmalar;
 
-Risk Değerlendirmesi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
-Acil Durum Planı: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak;
-50 çalışandan fazla personeli bulunan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.
-50 çalışandan az personeli bulunan "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.
-50 çalışandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.
* 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
İşveren ve işveren vekillerinin Eğitimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen iş ve işlemler hariç olmak üzere yürütebilir.
Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.
İşyeri Hekimi Bulundurmak;
-50 çalışandan fazla personeli bulunan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.
-50 çalışandan az personeli bulunan "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.
- 50 çalışandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" sınıfta yer alan tüm işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.
-Yalnızca 10 ve daha fazla çalışanı olan, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.
 
Kapsam Dışı İş ve İşyerleri Nelerdir ?
 
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
 
Yapılması gereken iş ve işlemler :
 
· Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları 01.07.2016 ya kadar Sağlık Ocağından 01.07.2016 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.
· Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri İSG Uzmanı tarafından eğitim sonrası çalışanlara verilecektir.
· Risk değerlendirme raporu Risk Değerlendirme Ekibi tarafından yapılır; Bu ekip İSG Uzmanı eğitiminde İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, İşveren ve İşveren Vekili ve seçilen çalışanlardan oluşur.
· Acil durum planı Risk değerlendirme ekibi tarafından yapılır.
· Tahliye planı Risk Değerlendirme Ekibi tarafından yapılır.
· Sağlık güvenlik planı Yapı Sektörü için geçerli olup İSG Uzman ve İşyeri Hekiminden oluşan ekip tarafından yapılır.
· İSG talimatları İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Çalışan Temsilcisi ile birlikte hazırlanır.
· Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri, İşyeri İK birimince hazırlanır.
· Personel özlük dosyaları, İşyeri İK birimince hazırlanır.
· Makinaların, tesisatların muayeneleri ve sicil kartları Çalışan Temsilcisi İSG Uzmanına bildirir.
· Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları Çalışan Temsilcisi İSG Uzmanına Bildirir.
· Sağlık güvenlik uyarı İşaretleri İSG Uzmanı İşyeri Hekimi ve İşverence Hazırlanır.
 
 
 
 
İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi vd. Yükümlülük Sürelerine İlişkin Özet Tablo:
  AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ
RİSK  DEĞERLENDİRMESİ 6 yılda bir 4 yılda bir 2 yılda bir
ACİLDURUM EKİPLERİ 50 çalışanda bir 2 kişi 40 çalışanda bir 2 kişi 30 çalışanda bir 2 kişi
(arama, kurtarma 1, yangın söndürme 1) (arama kurtarma 1, (arama, kurtarma 1, yangın söndürme 1)
20 çalışanda 1 ilkyardımcı yangın söndürme 1 ) 10 çalışanda 1 ilkyardımcı
  10 çalışanda 1 ilkyardımcı  
ACİL DURUM PLANI 6 yılda bir yenilenir 4 yılda bir yenilenir 2 yılda bir yenilenir
İŞGÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 3 yılda bir 8 saat 2 yılda bir 12 saat Yılda bir 16 saat
SAĞLIK MUAYENESİ 5 yılda bir periyodik muayene 3 yılda bir periyodik muayene Yılda bir periyodik muayene
İŞGÜVENLİĞİ UZMANI İşçi başına ayda 10 dk. İşçi başına ayda 20 dk. İşçi başına ayda 40 dk.
İŞYERİ HEKİMİ İşçi başına ayda 5 dk. İşçi başına ayda 10 dk. İşçi başına ayda 15 dk.
DİĞERSAĞLIK PERSONELİ     01.01.2016'da 10 ila 49 çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 10 dakika
01.01.2016'da 50 ila 249 çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 15 dakika
01.01.2016'da 250 ve üzeri çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 20 dakika
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 2-50 çalışan arası 1,    
51-100 çalışan arası 2,
101-500 arası 3,
501-1000 arası 4,
1001 ile 2000 arası 5,
2001 ve üzeri 6 çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.


Yukarıdaki konular için ,  firmamızın çözüm ortağı olan Med Akademi firmasıdan , Sayın Cemal Üstek Bey ‘den gerekli desteği temin edebilirsiniz.
 
MED AKADEMİ
Bayar Cad. Şakacı Sok. Omega İş Merkezi
7/1/A Kat:2 Kozyatağı - İstanbul
34742 - Türkiye
Telefon : +90 216 658 87 33
Fax       : +90 216 658 80 97
info@medakademi.com