Düzeltme (Pişmanlıkla) Beyannamesi Verirseniz İncelemeye Sevk Edilir Misiniz ?

Düzeltme (Pişmanlıkla) Beyannamesi Verirseniz İncelemeye Sevk Edilir Misiniz ?

Mükellefler arasında yaygın kanı düzeltme beyannamesi verildiğinde vergi idaresinin yapılan düzeltme işlemi için  incelemeye sevk edeceği yönündedir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bu kanıyı sıklıkla duymuş olacak ki bu konuda 12/09/2017 tarihli VUK-95/ 2017-8  sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlamış ve bu kanının doğru olmadığına dair açıklamalar yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 371 inci maddesinde düzenlenmiş̧ olan “Pişmanlık müessesesi” yaygın olarak kullanılan bir yoldur. Bu düzenleme gereğince, beyana dayanan vergilerde vergi zıyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile bildiren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi zıyaı cezası kesilmemektedir:
     
  1. Mükellefin durumu haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış̧ olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş̧ olması şarttır.), 
 
  2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin islendiğinin tespitinden önce) verilmiş̧ ve resmi kayıtlara geçirilmiş̧ olması,  
  3. Hiç verilmemiş̧ olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş̧ gün içinde tevdi olunması, 

  4. Eksik veya yanlış̧ yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş̧ gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi, 

  5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş̧ bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi. 

   
Maliye Bakanlığı, ekte tam metni bulunan 95 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesinin ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin de mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili metnin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız
 


Saygılarımızla,