Belirli Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ve Bu İşler İle Beraber İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı (1/10) Oranında Artarak (3/10) Olmuştur

 
Belirli Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ve Bu İşler İle Beraber İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık VE Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı (1/10) Oranında Artarak (3/10) Olmuştur
 
27.09.2017 Tarih 30193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak KDV Tevkifat oranı (2/10) iken 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (3/10)’na çıkarılmıştır.
 
Ancak bilindiği gibi bu düzenleme tüm alıcılar için geçerli olmayıp belirli alıcılar için geçerlidir.
 
Hatırlatmak gerekir ise tebliğ uygulamasında (KDVUGT-I/C-2.1.3.1/b) Belirlenmiş Alıcılar KDV mükellefi olsun olmasın aşağıdaki gibidir.
 
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.
Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

Ayrıca, söz konusu Tebliğin 2. maddesi ile aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” yukarıdaki düzenleme paralelinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”


Saygılarımızla