4/10/2016 Tarih ve 29847 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişikliklerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna,
 • Büyük Yatırımlar (500 milyon liranın üzerindeki sabit yatırımlar)da KDV iadesi,
 • Elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetlerinin istisna kapsamı,
 • Varlık kiralama şirketlerine, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesaplaması,
 • Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devrinin KDV’den istisnası,
 • Finansal Kiralama Şirketleri, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarınca, 6361 sayılı Kanun Kapsamında, Taşınır veya Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşleminin KDV istisnası,
 • Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Tarafından Yönetilmesi Suretiyle Yapılan Teslim ve Hizmetlerin KDV istisnası,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetler ile Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine taşınmaz ve iştirak hissesi devrinde istisna sureleri hk. Düzenleme,
 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler ile ithalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’lerin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi,
 • DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV’ye tabi tutulmaması,
 • KDV iade alacaklarının, ÖTV Kanunundan doğan borçlarına mahsup talep edilmemesi,
 • Sahte belge düzenleme riski nedeniyle incelemeye sevk edilen mükelleflerin komisyon tarafından değerlendirilerek Özel Esaslar kapsamına alınması,
 • Bilinen adreslerinde bulunamayan mükelleflerin, mükellefiyetinin kapatılarak özel esaslara alınması,
 • Ödeme belgelerinin tek başına İşlemlerin gerçekliğinin ispatta yeterli olmayacağı,
 • Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, Beyanname vermeme, Adresinde bulunamama, Defter ve belge ibraz etmeme gibi olumsuz tespitlerden dolayı Özel Esaslarda olanların 6736 sayılı Kanun kapsamında 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında KDV artırımında bulunmaları ve artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılması hk.
Resmi gazete'de yayımlanan 29847 sayılı ve 7 seri No.lu tebliğin tamamına ulaşabilmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız          


Saygılarımızla