Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

 
2014 YILI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER TL
1- Sermaye şirketleri 110
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70
3 - İkinci sınıf tüccarlar 36
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,4
   
İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER  
1- Sermaye şirketleri 60
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 36
3 - İkinci sınıf tüccarlar 17
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,7
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,4
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,4
   
ÖZEL USULSÜZLÜKLER  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  190
- Bir takvim yılı içinde Her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 97.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9.700
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 97.000
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.400
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140.000
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 970
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700
   
DAMGA VERGİSİNDE  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,6
   
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256,257 VE MÜKERRER 257. NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLARDA  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 600
tespit edilenler hakkında  
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 970.000

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code