Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının 2018 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi

 
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının 2018 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi
 
 
29 Aralık 2017 tarih mükerrer 30285  sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 490 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler belirlenmiştir.
 
352, 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerde düzenlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar aşağıda liste halinde gösterilmiştir.
 
MADDE NO – KONUSU 2018 Yılında
Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 352- 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
I inci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
                                
              148
 
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          
 
               90
  3 - İkinci sınıf tüccarlar
 
               45
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  
      
                                                                                           
                21
  5- Kazancı basit usulde tespit
edilenler                                               
 
                12
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     
                                                      
              5,70
  II nci derece usulsüzlükler                                   
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
 
                80
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
   
 
                 45
  3 - İkinci sınıf tüccarlar
                                                                    
 
                 21
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabio lanlar   
       
                                                                                      
                12
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
                                                
              5,70
 
 
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            
 
              3,20
MADDE NO – KONUSU 2018 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
 
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
    
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
    
 
                 240

               120.000
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu  taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu
   listesi, günlük  müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme  zorunluluğugetirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
    
 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
 
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam  ceza
  
 
                240 
 
                                                   12.000
 
         

             120.000

 
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
    
              240
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına vemali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara  uymayanlara
    
    
   
 
             5.700
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara
    
 
   
               290
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
   
 -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam öze usulsüzlük cezası
   
 
                900
 
 
              180.000
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 
               1.200
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
 
               900
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası                   2
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
 
                                                      1.600
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
 
                800
 
 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                 400
 
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası            1.200.000
MADDE 370 Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı                 57.000
       
 
 
Saygılarımızla