Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenebilmesine İlişkin Açıklamalar YapılmıştırSevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenebilmesine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır
 
17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Elektronik irsaliye (e-irsaliye) Elektronik müstahsil makbuzu (e-müstahsil makbuzu) Elektronik serbest meslek makbuzu (e-serbest meslek makbuzu) uygulamalar zorunlu olmayıp, mükellefler istedikleri taktirde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
Uygulamadan Yararlanabilecek Mükellefler
 
E-İrsaliye Uygulamasından;
a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve
c) Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.
 
E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından;
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.
 
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından;
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
 
Uygulamadan Yararlanma
 
E-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzunu elektronik olarak düzenlemek isteyen mükellefler
 
1. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla
2. GİB tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla
3. GİB’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla
olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabilirler.
 
Mükellefler, yukarıdaki ilk iki yöntemden biriyle uygulamaya dahil olmak istediklerinde; GİB’in “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzlarına uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sisteme GİB’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla dahil olmak isteyen mükellefler ise doğrudan özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca GİB’e başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
 
Uygulamaya Dahil Olan Mükelleflerin Kağıt Ortamında Belge Düzenlemesi
 
Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, kağıt ortamda da söz konusu belgeleri düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan tarihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.
 
Tebliğde ayrıca ; başvuru esasları,  değerlendirme ve izin, özel entegratörlük hizmeti verenlere ilişkin açıklamalar, söz konusu elektronik belgelerin düzenlenmesi ve iletilmesine ilişkin detay bilgiler, elektronik belgelerde bulunması gereken bilgiler, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, sorumluluk ve cezai müeyyideler ile diğer hususlara ilişkin detaylı açıklamalar da yer almakta olup, tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız


 
Saygılarımızla