Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna ve İndirimlere ilişkin Olarak 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar AçıklanmıştırGelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna ve İndirimlere ilişkin Olarak 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır
 
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2018 yılında uygulanacak olan;  Gelir Vergisi Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2017 yılı için açıklanan % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 29 Aralık 2017 tarih Mükerrer 30285 nolu Resmi Gazete ‘de yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2018 yılı gelirlerine ilişkin olarak uygulanacak istisna ve indirim rakamları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
Kanun Maddesi Açıklama İstisna /İndirim
Md.21 Mesken kira gelirleri istisnası 4.400 TL
Md.23/8 Günlük yemek yardımı istisnası 16,00 TL
Md.31 1. derece  engellilik indirimi 1.000 TL
Md.31 2. derece  engellilik indirimi 530 TL
Md.31 3. derece  engellilik indirimi 240 TL
Mük. Md. 80 Değer artış kazançlarına ilişkin istisna 12.000 TL
Md. 82 Arızi Kazançlara ilişkin istisna 27.000 TL
Md.86 * Beyanname verme sınırı 1.800 TL
Md.76/2(mülga)** 1/1/2006 dan önce ihraç edilen bazı
menkul kıymetlere uygulanacak indirim oranı
Birden büyük olduğundan Beyan dışı
 
* Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, GVK 103 maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (2018 takvim yılı gelirleri için 34.000 TL) tutardır.
 
** Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması  bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.
 
İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18'dir.
 
Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır.
 
Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır..
 
Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
 
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.
 
Diğer taraftan, geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
Tebliğde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış olup, yukarıda belirtilen istisna ve indirimlere ayrıca tebliğde yapılan diğer (basit usule tabi olma hadleri, özel kar hadleri vb.)  düzenlemelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
 Lütfen Tıklayınız
 
 
Saygılarımızla