Gayrimenkul Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin 13 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Açıklamalar Yapılmıştır

Gayrimenkul Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin 13 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Açıklamalar Yapılmıştır
 
1 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 13 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıkları kazançlarının kurumlar vergisinden istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünde yapılan  düzelme ile;  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde de yer alan istisna düzenlemesinin , esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsadığı vurgulanmıştır.
 
Söz konusu gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının portföylerini oluştururken, Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapma zorunluluk oranından kalan kısmını mevduat, katılma hesabı, repo, iştirak ve belirlenen diğer varlık ve haklardan oluşturmaları istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
 
Portföyü, tebliğde  belirtilen gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarından farklı olarak, altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.
 
Bu fon veya ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına göre kurulmuş olmaları ya da unvanlarında "Gayrimenkul Yatırım Fonu" veya "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibarelerinin bulunması, bunların anılan istisnadan faydalanmasını sağlamayacaktır.
 
Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız


 
Saygılarımızla