7061 Sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

7061 Sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler  
 
 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında da önemli düzenlemeler yapılmıştır.
 
7061 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerden Özel Tüketim Vergisi Kanununda ilişkin hükümlere  aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
 
Binek Oto Alımında Engellilere ÖTV İstisnası  
 
7061 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinde yapılan düzenlemeler ile ; engelliler tarafından ÖTV’siz alınabilen binek otomobillere ilişkin değişiklik yapılmıştır. Buna göre; daha önce engelliler tarafından motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşan binek otomobillerin alımında istisnadan yararlanılamazken, 7061 sayılı Kanun’la motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmış olup 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.
 
Diğer taraftan , yapılan ikinci değişiklikle istisnadan yararlanılabilecek binek otomobilleri için parasal bir sınır getirilmiş olup 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 200.000 TL’yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır.
 
Düzenleme şu şekildedir;
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde, (6) numaralı bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “- Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”
 
 
Makoranların ÖTV Kapsamına Alınması
 
7061 sayılı Kanun’un 73 ve 74. maddeleriyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 ve 12 maddelerine yapılan ilaveler sonucu; Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmektedir.
 
4760 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara,” ibaresi “perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron,” şeklinde ve “20 adet sigaradan” ibaresi “20 adet sigaradan, 50 adet makarondan” şeklinde değiştirilmiştir.

4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “her bir sigara adedi” ibaresi “her bir sigara veya makaron adedi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Bazı İçeceklerin ve Makaronların Vergileme Ölçüleri

7061 sayılı Kanun’un 75. maddesiyle bazı mallar ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline dahil edilerek ÖTV kapsamına alınmış ve ÖTV oranı % 10 olarak belirlenmiştir. (III) Sayılı Listenin (A) Cetveline eklenen malların listesi ve vergi oranları aşağıda gibidir.

4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin;

a)   (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir. 
 
 
 
 
G.T.İ.P. NO
 
 
 
Mal İsmi
 
Vergi Oranı (%)
Asgari
Maktu Vergi Tutarı (TL)
 
 
 
 
 
20.09
Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve
sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.02
Sular (mineral sular ve gazlı sular
dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11,
2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13,
2202.91.00.00.00 hariç)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 -
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 -
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 -

b) (B) cetveline aşağıdaki mal eklenmiştir. 
 
 
 
 
G.T.İ.P. NO
 
 
 
Mal İsmi
 
Vergi Oranı (%)
Asgari
Maktu Vergi Tutarı (TL)
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994


 
Saygılarımızla