7061 Sayılı Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler7061 Sayılı Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler  
 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında da önemli düzenlemeler yapılmıştır.
 
7061 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerden Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda ilişkin hükümlere  aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
 
MOTROLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
 
Taşıt Değeri ve 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli MTV tarifesi
 
7061 Sayılı Kanun’un  22. maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesine eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, vade farkı ile hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanmıştır. Düzenleme şu şekildedir.
 
20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.”
Ayrıca 23. Maddeyle MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun daha eklenmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmi ve yaşına göre değil, aynı zamanda taşıtların değerine göre de farklı vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır.
Düzenleme şu şekildedir.
 
197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü  iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 
 
 
Motor Silindir Hacmi
(cm³)
 
 
Taşıt Değeri (TL)
 
Satır Numaras ı
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)
 
1 - 3
y
 
4 - 6
y
 
7 - 11
y
 
12 -
15 yaş
16 ve
yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 
 
 
1300 cm³ ve aşağısı
40.000’i
aşmayanlar
 
1
743 518 290 220 78
40.000’i aşıp
70.000’i aşmayanlar
 
2
 
817
 
570
 
319
 
242
 
86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
 
 
 
1301 - 1600 cm³ e kadar
40.000’i
aşmayanlar
 
4
 
1.294
 
970
 
563
 
398
 
153
40.000’i aşıp
70.000’i aşmayanlar
 
5
 
1.423
 
1.067
 
619
 
437
 
168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
 
1601 - 1800 cm³ e kadar
100.000’i
aşmayanlar
 
7
 
2.512
 
1.964
 
1.156
 
705
 
274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
 
1801 - 2000 cm³ e kadar
100.000’i
aşmayanlar
 
9
 
3.957
 
3.048
 
1.792
 
1.067
 
421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
 
2001 - 2500 cm³ e kadar
125.000’i
aşmayanlar
 
11
 
5.936
 
4.309
 
2.692
 
1.609
 
637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
 
2501 - 3000 cm³ e kadar
250.000’i
aşmayanlar
 
13
 
8.276
 
7.200
 
4.498
 
2.420
 
888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969

 
 
3001 - 3500 cm³ e kadar
250.000’i
aşmayanlar
 
15
 
12.603
 
11.340
 
6.831
 
3.410
 
1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
 
3501 - 4000 cm³ e kadar
400.000’i
aşmayanlar
 
17
 
19.815
 
17.111
 
10.077
 
4.498
 
1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
 
4001 cm³ ve yukarısı
475.000’i
aşmayanlar
 
19
 
32.431
 
24.320
 
14.403
 
6.474
 
2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741
  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)
 
1 - 3
y
 
4 - 6
y
 
7 - 11
y
 
12 -
15 yaş
16 ve
yukarı yaş
 
 
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.”

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
 
7061 Sayılı Kanun’un  25. maddesiyle, vergi miktarlarında olduğu gibi taşıt değerlerinin de her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına imkân sağlanmakta, Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilmekte; ayrıca, bu hesaplamalardaki küsuratların ne kadarının dikkate alınmayacağına ilişkin belirleme yapılmaktadır. Düzenleme şu şekildrdir.
 
197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “önceki yılda uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi, üçüncü fıkrasının (a) bendinin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”
 
 
31.12.2017 tarihinden önce tescil ettirilen binek otomobillere ilişkin MTV tarifesi
 
7061 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, mevcut olan ve 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarları; motor silindir hacmi 1.300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranına ilave olarak 10 puan artırılarak uygulanmasını sağlanmıştır.
 
GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) SAYILI TARİFE
 
 
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
 
1-3 yaş
 
4-6 yaş
 
7-11 yaş
 
12-15 yaş
16 ve yukarı
yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
1301 - 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
1601 - 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
1801 - 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
2001 - 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
2501 - 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808

 
3001 - 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
3501 - 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284
 
 
Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.”
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.01.2018 olarak belirlenmiştir.
 
Saygılarımızla