7061 Sayılı Kanun ile Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler7061 Sayılı Kanun ile Diğer Vergi  Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler  
 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında da önemli düzenlemeler yapılmıştır.
 
7061 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerden Gider Vergileri Kanununu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununa ilişkin hükümlere  aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
 
GİDER VERGİLERİ KANUNU
 
Özel İletişim Vergisi
 
7061 Sayılı Kanun’un  10 uncu maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmektedir.
 
Buna göre ;

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5
d) Yukarıda sayılan hizmetlerin kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5
oranında özel iletişim vergisine tâbi bulunmaktadır.
 
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme şu şekildedir.
 
6802  sayılı  Gider  Vergileri  Kanununun  39  uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “%25”, (b) ve (d) bentlerinde yer alan “%15”, (c) bendinde yer alan “%5” ibareleri “%7,5” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkradaki %25 ve %15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5’e, %5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya” ibaresi “Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi

7061 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle, Gider Vergileri Kanunu’nun (BSMV) istisna olan işlemlerin yer aldığı 29. Maddesinin p bendinde yapılan düzenleme ile;  “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paraların BSMV’den istisna edilmesi sağlanmıştır.

6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

7061 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi oranı %10 dan % 20’ye çıkarılmaktadır. Buna göre ; şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden, yapılacak kesinti oranı %20 olmuştur.

Düzenleme şu şekildedir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU
 
7061 sayılı Kanun’un 29. Maddesiyle; Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile; Maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkân sağlanmaktadır. 5. 12.2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme şu şekildedir.
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri veya bu vergilerin yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarlarını (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) ve nispi vergileri, kâğıt türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere; maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise sıfıra kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

7061 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle; Damga Vergisi Kanunu’na ekli damga vergisinden istisna edilen kağıtların yer aldığı (2) sayılı tabloya eklenen 54. nolu fıkra ile; kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar için damga vergisi istisnası getirilmiştir.

488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

54. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.”
 
HARÇLAR KANUNU

7061 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle Harçlar Kanunu’nun genel muaflıklar ve istisnalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 123. maddesine yeni bir fıkra eklenerek; kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler için harç istisnası getirilmiştir. Ancak yargı harçları bu istisnanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

5.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme şu şekildedir.
 
492  sayılı  Harçlar  Kanununun  123  üncü  maddesine onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

7061 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü uyarınca alınan başvuru ve yenileme harçlarına ilişkin hüküm;  peşin fiyatlandırma anlaşmalarının teşviki amacıyla, yürürlükten kaldırılmaktadır.
5.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme şu şekildedir.
 
492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır
 
EMLAK VERGİSİ KANUNU
 
7061 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile Takdir Komisyonları tarafından 2018 yılı için takdir olunan yüksek arsa ve arazi metrekare birim değerlerine %50 oranında üst sınır getirilmektedir. Düzenleme ile Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sini geçmemesi sağlanmış olup, takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması sağlanmıştır.
 
5.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme şu şekildedir.
 
GEÇİCİ MADDE 23- Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
 
Saygılarımızla