7061 Sayılı Kanun ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yapılan Düzenlemeler  

7061 Sayılı Kanun ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yapılan Düzenlemeler  
 
 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında da önemli düzenlemeler yapılmıştır.
 
7061 Sayılı Kanun ile yapılan önemli düzenlemelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda ilişkin hükümlere  aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
 
AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
 
Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları;
 
7061 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları: başlıklı 22/A maddesi yeniden düzenlenerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler de bu kapsama alınmaktadır. Meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

Madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak, işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirmenin, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği düzenlenmektedir. Yürürlük tarihi 1.01.2018 .

Düzenleme şu şekildedir.
 
“MADDE 22/A- Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,

2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,

3. Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde,

4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde,

5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde.

Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur.
 
Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.”
 
Kamu Alacaklarında Banka Komisyonu
 
7061 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, kredi kartlarının yanında banka kartı ve benzeri kartlarla yapılan ödemeler de madde kapsamına alınmış olup, kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşlarımız veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların banka kartı ve benzeri kartlardan da komisyon alabileceği hükme bağlanmıştır. Yürürlük tarihi 5.12.2017 .
 
Ödeme emri ve ihtiyati hacze itiraz süresi ile mal bildiriminde bulunma süreleri
 
7061 sayılı Kanun’un 9. Maddesiyle 6183 sayılı Kanun’un 15, 56, 58 ve 60. maddelerinde yer alan 7 günlük süreler, 2018 başından itibaren 15 güne çıkarılmaktadır.
 
Buna göre: 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere ;borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği ödeme emri ile Bildirildiğinde ödeme emrine itiraz veya mal bildiriminde bulunma için mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süresi olacaktır. Ayrıca ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresi ve teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ ile verilen ödeme süresi de 15 gün olarak değişmiştir.
 
Saygılarımızla