Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının 2017 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının 2017 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi

27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 476 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler belirlenmiştir.
 
352, 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerde düzenlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar aşağıda liste halinde gösterilmiştir.
 
MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında
Uygulanacak Miktar (TL)
 
MADDE 352 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)    
 
 
I inci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
                       
130
 
 
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                        
 
80  
  3 - İkinci sınıf tüccarlar
 
40  
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi  olanlar                                                                    19  
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                 11  
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     
                                                      
5  
  II. derece usulsüzlükler                                   
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
 
70
 
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 
40  
  3 - İkinci sınıf  tüccarlar                                                                        
 
19  
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi  olanlar     
    
                                                                                      
11  
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
                                                
5  
 
 
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            
 
2,80  
MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
 
 
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 
   
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
    
 
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
    
 
210
 
 
110.000
 
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
 
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
  
 
 210                                                
                                
  11.000
             
                              110.000

 
 
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 
210  
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlarına uymayanlara
 
 
5.000
 
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
 
 
260
 
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
   
 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
   
 
800

1.600
 
 
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 
            
1.100
 
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
 
                      
 800
 
MADDE 355 b) Damga Vergisinde    
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80  
MÜKERRERMADDE 355  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
   
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
 
1.400  
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
    
 
700  
 
 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350  
 
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000  
MADDE 370 Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 50.000  
       


Saygılarımızla