Varlık Barışında Süreler 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Varlık Barışında Süreler 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete ’de 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
6736 sayılı Kanun’un bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına ilişkin  7 . maddesinde yer alan süreler esas itibariyle 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona ermektedir. Bakanlar Kurulu maddeden kaynaklı yetkisini kullanarak varlık barışına ilişkin süreleri 30/06/2017 tarihine kadar uzatmıştır.
 
Buna göre, 6736 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde yurda getirme süresi ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını kanuni defterlere kaydedebilme süreleri 30/06/2017 tarihine kadar uzatmıştır.
 
Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir.
 
12/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9608 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süreler
MADDE 1- (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinde yer alan süreler, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30/6/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Saygılarımızla