Şirket Kuruluş Ana Sözleşmelerini Artık Ticaret Sicili Müdürlükleri Onaylayacak

Şirket Kuruluş Ana Sözleşmelerini Artık Ticaret Sicili Müdürlükleri Onaylayacak

Kuruluş aşamasında MERSİS ’te hazırlanan şirket ana sözleşmeleri artık Ticaret Sicili Müdürü huzurunda imzalanacak ve imza beyannameleri de Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.
6 Aralık 2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile birlikte, Şirket kurmaya teşebbüs eden tüzel veya gerçek kişilerin MERSİS üzerinden hazırlanan kuruluş sözleşmelerini şirketin kurulacağı yer Ticaret Sicil Müdürlüğünde bizzat kendileri ya da temsilcileri tarafından imzalanması gerekecektir.
Kuruluş sözleşmesinin ilgili yer müdürlüğünde bizzat kurucular tarafından imzalanması halinde;
 
  • Kurucular Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi,
  • Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart,
  • Kurucular yabancı uyruklu ise geçerli bir pasaport,
  • Kuruluş sözleşmesinin ilgili yer müdürlüğünde kurucu adına temsilcinin imza atacak olması halinde; sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ve ilgili kişilerin geçerli kimlik belgeleri,
  • Kuruluş sözleşmesinin ilgili yer müdürlüğünde kurucu adına vekilinin imza atacak olması halinde; vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterce onanmış vekâletnamenin aslı,
​yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekecektir.

Ancak, kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanmaya devam edilecektir.
T.S. Müdürünün şirket kuruluşu işlemi için başvuruda bulunan kişinin kimliğini incelemesinin ardından, MERSİS ‘ten alınacak sözleşme nüshası kurucular veya temsilciler tarafından T.S. Müdürü huzurunda imzalanarak mühürlenir.

İlgili Tebliğ ile T.S. Müdürü huzurunda imzalanan müdür onaylı kuruluş sözleşmelerinin onay tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair bir beyanda bulunması gerekecektir.

Şirket kuruluş işlemlerinde ilgili ticaret sicil müdürlüğüne ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ise yine müdürlük tarafından düzenlenebilecektir. İmza beyannamesi, talepte bulunan kişilerin kimlik kontrolünün yapılmasının ardından hazırlanarak müdür huzurunda imzalanacaktır.

Şirket ana sözleşmesinin imzalanması, düzeltme beyanının, irade beyanının, imza beyannamesinin düzenlenmesi ve sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacaktır. Hemen belirtelim ki, işlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılmasına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilecektir.

Tebliğ'in tamamına ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Lütfen Tıklayın

Saygılarımızla