Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna ve İndirimlere ilişkin Olarak 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna ve İndirimlere ilişkin Olarak 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.
 
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında uygulanacak olan;  Gelir Vergisi Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2016 yılı için açıklanan % 3,83 (üç virgül seksen üç) oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2016 tarih 29931 nolu Resmi Gazete ‘de yayımlanan 296 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2017 yılı gelirlerine ilişkin olarak uygulanacak istisna ve indirim rakamları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
 
Kanun Maddesi Açıklama İstisna /İndirim
Md.21 Mesken kira gelirleri istisnası 3.900 TL
Md.23/8 Günlük yemek yardımı istisnası 14,00 TL
Md.31 1. derece  engellilik indirimi 900 TL
Md.31 2. derece  engellilik indirimi 470 TL
Md.31 3. derece  engellilik indirimi 210 TL
Mük. Md. 80 Değer artış kazançlarına ilişkin istisna 11.000 TL
Md. 82 Arızi Kazançlara ilişkin istisna 24.000 TL
Md.86 * Beyanname verme sınırı 1.600 TL
Md.76/2(mülga)** 1/1/2006 dan önce ihraç edilen bazı
menkul kıymetlere uygulanacak indirim oranı
%38,19
 
* Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, GVK 103 maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (2017 takvim yılı gelirleri için 30.000 TL) tutardır.
 
** Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması  bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir
 
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2016 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 3,83'tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 10,03'tür.
 
Buna göre, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%3,83 / % 10,03 =) % 38,19 olmaktadır.
 
Bu kapsamda, 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2016 yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
 
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
 
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
Tebliğde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış olup, yukarıda belirtilen istisna ve indirimlere ayrıca tebliğde yapılan diğer (basit usule tabi olma hadleri, özel kar hadleri vb.)  düzenlemelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla