E-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Klavuzu Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

454 nolu VUK Genel Tebliğine göre ve süre uzatımına ilişkin  461 nolu Genel Tebliğe göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 
“E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Klavuzu” yayımlanmış olup, söz konusu klavuz 23.11.2016 tarihinde güncellenmiştir. Güncellenmiş bilgiler doğrultusunda ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına yönelik düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:
 
  • İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin ( serbest bölge işlem formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.
  • Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler, e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdırlar ve düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer verilmelidir. Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.
  • İhracatta mükelleflerin karşılaşabileceği özellikli durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekliliği, uygulamanın mobil araçlar vasıtasıyla da kullanımını önemli hale getirmektedir. Bu kapsamda GİB Portal uygulaması yeterli mobiliteye sahip olmadığından ve manuel olarak ihracat ve yolcu beraberi eşya faturasına ilk etapta destek veremeyeceğinden ( Portal yönteminde yükleme modülü ile İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracında e-Fatura düzenlenmesinde bir engel bulunmamaktadır) kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bu nedenle e-fatura mükelleflerinden ihracat yapan ve GİB portal uygulamasından yararlanan mükelleflerin; karşılaşabileceği özellikli durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamak bakımından ivedilikle alternatif yöntemleri değerlendirmesi önerilmektedir.
  • Fatura düzenleyen tarafından oluşturulan belgeler, öngörülen şemalara, şema kurallarına, diğer veri kurallarına ve standartlara uygun olmak zorundadır. Ayrıca fatura düzenleyen, kullandığı uygulama ile ilgili her adımda loglama yapmak zorundadır.
  • İhracata yönelik olarak düzenlenen e-fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda sisteme alınır ve fatura için 23 haneli referans numarası üretilir. Bu referans numarası faturayı düzenleyene bildirilir. Bildirilen 23 haneli referans numarası ve belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir. Gümrük beyannamesinin tescilinden önce veya sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
  • Alıcı kurum, ihracat faturasındaki malı/malları satın alan kurumdur. İhracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan talep edebilir.
  • İhracat işlemlerinde düzenlenecek e-faturanın formatı UBL TR 1.2 temel standardından farklı olarak, fatura bilgilerinde “ProfileID: IHRACAT” , InvoiceTypeCode:ISTISNA girilmelidir. Diğer bir ifadeyle, fatura senaryosu “IHRACAT” olacaktır.
  • Yolcu beraberi eşya (Tax-free satışlar) ihracı kapsamında e-fatura düzenleyecek şirketler, düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgilerine de yer vereceklerdir.
  • Yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenlenen e-faturalar onay için gümrük çıkış memurunun ekrarnına düşecektir. Onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı ise vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.
  • Yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek mükellefler, sistemlerinde bir sorun olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundururlar. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamında fatura keserler. Kağıt ortamında kesilen faturalar için daha sonra e-fatura üzerinden fatura kesmemelidirler.
Klavuzun tamamına ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Lütfen Tıklayınız..

Saygılarımızla