295 Nolu GVK Genel Tebliği İle Kreşlere, Isı ve Enerji Giderleri ile Kredi Teminatı Sağlayan Kurumlara İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır.

23 Aralık 2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde aşağıda belirtilen konularda değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.
 
  • Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası
  • Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gider kaydedilmesi
  • Kredi teminatı sağlayan kurumların kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmaması
 
Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası
 
7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 6745 sayılı Kanun’un  5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası başlıklı 20 nci maddesinde yapılan değişiklik ile özel kreş ve gündüz bakımevlerine faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

Düzenleme, 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere 7/9/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Gider Kaydedilmesi
 
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) İndirilecek giderler başlıklı 40 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, işletmeye dahil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanmıştır. Ayrıca 6745 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Giderler başlıklı 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 313 üncü maddesinde yer alan amortisman sınırını (2016 yılı için 900 TL) aşması halinde de gider yazılabilmesine olanak sağlanmıştır.
 
Kredi Teminatı Sağlayan Kurumların Kazanç ve İratları Üzerinden Yapılan Vergi Kesintileri
 
6745 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmaması sağlanmıştır.

Tebliğ'in tamamına ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Lütfen Tıklayın

Saygılarımızla