Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır
 
  • Neleri Kapsıyor
İlgili internet ağı üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile söz konusu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar.
 
  • Uygulamanın Dışında Kalan Hususlar
 
Münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz.
 
  • ETBİS’ e kayıt işlemleri
 
Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’ e kayıt olur:

1. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
2. Aracı hizmet sağlayıcılar.
3. Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.
 
Kayıt için ETBİS’ e Girilecek Bilgiler

a. Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
b. Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.  

Bildirim Yükümlülüğü
 
ETBİS’ e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:

a. Tebligata elverişli KEP adresi.
b. Elektronik ticaretin türü.
c. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
d. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
e. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
f. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
e.19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
g. Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
h. 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
ı.  Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
i. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
j. Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
k. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.
l. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar;  
 
  • Bildirim süresi
  • Söz konusu Tebliğin 6.maddesinin birinci bildirim yükümlüğü” başlığındaki (i) bendi dışında kalan yükümlülükler ile söz konusu Tebliğin 6.maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri ETBİS’ e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde,
  • Aynı maddenin birinci fıkrasının (i) bendindeki yükümlülüğü ise her yıl Mart ayı sonuna kadar yerine getirir.
  • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.
  • Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir.
 
  • Bildirim usulü
  1. Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri,
  2. Tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden      ETBİS’ e yapılır.  
 
  • İlan
 
ETBİS’ e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilir.
 
Konu hakkında detaylı düzenlemelerin yer aldığı tebliğ metni ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla